حرارت مستقیم

حرارت مستقیم

حرارت مستقیم

حرارت مستقیم زمانی رخ می دهد که شعله و یا مشعل به صورت مستقیم بر روی محصول و یا جسم مورد نظرقرار بگیرد  هماننده جداره داخلی کوره که محصول به صورت مستقیم در معرض حرارت مستقیم قراردارد


چاپ