چگالی چیست

چگالی چیست

چگالی چیست

نسبت جرم جسم به حجم آن جسم
با توجه به تعریف فوق لازم است برای شناخت مفهوم چگالی ابتدا با دو واژه جرم و حجم آشنا شویم.
تعریف جرم در علوم:
به مواد سازنده یک جسم، جرم آن جسم می گویند. جرم جسم را به وسیله ترازو اندازه می گیریم و یکای استاندارد آن کیلو گرم است. می توان از معیار های گرم و تن نیز به عنوان واحد جرم یک جسم استفاده کرد.
تعریف حجم در علوم:
حجم یک جسم مقدار فضایی است که آن جسم اشغال می کند.
چگونه حجم اجسام را اندازه گیری کنیم؟

برای اندازه گیری حجم اجسامی که شکل هندسی منظمی دارند، می توان از روش های ریاضی استفاده کرد. مثلا حجم یک مکعب از حاصلضرب طول در عرض در ارتفاع به دست می آید یعنی یک ضلع را ۳ بار در خودش ضرب می کنیم.

برای اندازه گیری حجم اجسام کوچکی که شکل هندسی منظمی ندارند، می توان از استوانه مدرج استفاده کرد. در این روش درون استوانه ای مدرج مقدار مشخصی آب می ریزیم، سپس جسم مورد نظر را به نحوی که در آب فرو رود داخل استوانه می اندازیم و سطح آب درون استوانه را با قبل مقایسه می کنیم. تفاوت دو عدد به دست آمده، برابر حجم جسم است.
فرمول چگالی :

با توجه به توضیحات فوق می توان برای محاسبه چگالی از فرمول زیر استفاده کرد:

P=M/V

P: چگالی

M: جرم

V: حجم

با توجه به واحد های جرم و حجم، چگالی نیز دارای یکاهای مختلفی می تواند باشد. مثلا اگر جرم بر حسب کیلوگرم و حجم بر حسب متر مکعب باشد، واحد چگالی بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب می شود.


رابطه چگالی با جرم:

چگالی یک جسم با جرم آن جسم رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه یک جسم سنگین تر باشد، چگالی آن بیش تر است. مثلا چگالی آهن بیش از پنبه است چون آهن سنگین تر از پنبه است.


رابطه چگالی با حجم:

چگالی یک جسم رابطه معکوس با حجم آن جسم دارد یعنی هر چه حجم یک جسم بیشتر باشد، چگالی آن کمتر است و بالعکس کاهش حجم، چگالی جسم را افزایش می دهد.

منبع:علم نما


چاپ