خدمات پس از فروش

خدمات و راهکارهایی که پس از فروش ارائه میشود

خدمات پس از فروش

پیگیری نحوه کارکرد کالای ارسالی به مشتری
تلاش در انجام مطالعات مستمر برای رفع اشکالات و ارتقا کیفیت کالای تولید شده
انتقال نتایج مطالعت و تحقیقات به کارشناسان و مدیران مربوط به مشتری با وسایل در روش های محتلف
همراهی ، همنوائی و تشریک مساعی برای تحقق اهداف سازمانی مشتریان