کاربرد RP

عایق دما|عایق صوت|عایق برودت|درب ضد سرقت|درب ضد حریق|درب نسوز|کامپوزیت پرلیتی|کاربردrp| درب ها

کاربرد RP در درب ها

RP در درب های ضد سرقت و ضد حریق

RP که یک کامپوزیت پرلیتی بوده و همزمان عایق دما ، نسوز ، عایق صدا و سبک هست می تواند درب ها را عایق صدا کرده و درب های ضد سرقت را ضد حریق و نسوز نماید. تحمل RP برای دما از 800 تا 1400 درجه هست.

عایق|نسوز|عایق و نسوز|مخازن نفت|پتروشیمی|پودر پرلیت|کامپوزیت پرلیتی |صنعت نفت|کاربرد rp|در صنعت نفت

کاربرد RP در صنعت نفت و پتروشیمی

RP در صنعت نفت و پتروشیمی و عایق نموردن مخازن

RP که یک کامپوزیت پرلیتی هست همزمان عایق و نسوز بوده و دمای 800 تا 1400 درجه را تحمل نموده و از خود عبور نمی دهد هم اینک مخازن نفت و پتروشیمی با پودر پرلیت در دانه بندی 0-1 میلی متر عایق شوند و به دلیل

عابق|نسوز|صندوق های نسوز|گاوصندوق نسوز|کاربردRP در صندوق نسوز| ضد حریق|امکانات

کاربرد RP در صندوق های نسوز

RP در صندوق های نسوز

RP یک کامپوزیت پرلیتی بوده و همزمان عایق و نسوز هست می تواند صندوق های امانات را ضد حریق و نسوز نماید

توجه به اینکه RP  همزمان هم عایق و نسوز هست و می تواند از 800 تا 1400 درجه را تحمل نماید، نوید یک اتفاق مهم را برای صنعت