زمان طولانی جهت تحقیق و مطالعه

 زمان طولانی جهت تحقیق و مطالعه

اول به صورت سبنگ مصنوعی سبک ، عایق و نسوز برای نمای ساختمانی ساخته شده  اسمش سنگ سبز بود و در تاریخ 18/01/94 تحت شماره 9964 بعنوان اختراع ثبت شد و در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران 1394 در یک غرفه اختصاصی به بازار عرضه شد و مورد استقبال قرار گرفت. سپس به نمایشگاه بین المللی ساختمان 2017 پاریس رفت و خودش را به جهان معرفی کرد قانع شد و 5 سال رشد کرد و مخترعین خود را به یک فعالیت مستمر ، شبانه روزی به تکاپو انداخت تا اینکه در تاریخ 18/08/98 دوباره متولد شد ولی این بار با توانایی بیشتر  ، خواص مفید تر و ارزش بالاتر


چاپ