سبک

سبک

چگالی RP می تواند از 200 تا 800 کیلوگرم در متر مکعب باشد یعنی یک آجر 230x115x65  میلیمتر میتواند از 350 تا 1400 گرم باشد به این ترتیب RP بسیار سبک هست


چاپ