عایق

عایق

RP یک جرم عایق است که دمای 270 تا 1400 درجه را میتواند به صفر تبدیل نماید فرض کنیم یک آجر  عایق از RP به اندازه 230x115x65 میلیمتری داریم اگر یک سطح آجر را مثلا1000 درجه حرارت  دهیم اولا سطح دیگر آن خیچ حرارتی نخواهد داشت و د رهنگامیکه حرارت را قطع کنیم بعد از 5 دقیقه سطح در معرض حرارت را می توان دست زد و بعد از 30 دقیقه همین سطح کلیه حرارت خود را از دست می دهد


چاپ