نسوز

نسوز

از RP  میتوان قطعاتی با ابعاد مختلف تهیه کرد که بتواند از 800 تا 1400 درجه حرارت را تحمل نماید با RP  اولین ساختمان عایق و نسوز جهان در سال 1399 در ایران ساخته خواهد شد


چاپ