کامپوزیت

کامپوزیت

RP یک کامپوزیت از کانی های غیر فلزی بوده و مواد آن از 8 تا 1200 درجه حرارت دیده اند   یعنی هیچ ارگانیزم زنده ای در RP  نیست . برای ساختن RP از مواد چسباننده مثل گچ ، سیمان ، و مواد شیمیایی یا از مواد مضری مثل آزبست (که سرطان زاهم هست) استفاده نشده است

RP یک محصول پاک بوده و برای پاک شدن جهان از آلودگی ها کمک خواهد کرد


چاپ