یک اختراع

 RPیک اختراع هست

RP ثمره تلاش یک گروه از افراد تحصیل کرده و متخصص هست که 7 سال شبانه روزی تلاش کرده اند تا RP را در تاریخ 98/08/13 تحت شماره  9964 بعنوان یک اختراع به ثبت برسانند ،ضمنا پس از سپری شدن مهلت قانونی یکساله RP ثبت جهانی هم خواهد شد


چاپ